Algemene Voorwaarden- Bij inname van uw kleding wordt dit voorzien van uw naam en 
telefoonnummer.

- Voor aanvang van de werkzaamheden wordt het aantal geteld,
gecontroleerd en genoteerd.

- Wanneer u zelf de metingen van u kledingstuk neemt, dan
zijn wij niet verantwoordelijk.

- Alle reparaties worden na overleg tussen Atelier de Meren
en klant uitgev
oerd.

- De door ons gerepareerde kleding wordt netjes opgevouwen
afgeleverd.

- Betaling uitsluitend à contant bij de levering van de
kleding.

- Indien u de restanten van uw kledingstukken terug wenst te
krijgen, dient u deze vooraf kenbaar te maken bij het
inleveren.

- Voor vragen en/of klachten over uitgevoerde reparaties kunt u
contact opnemen met ons.

- Bij het aangaan van de overeenkomst zal Atelier de Meren
met de consument een duidelijke afspraak maken met
betrekking tot de prijs en de afhaaldatum.

- Atelier de Meren niet aansprakelijk is voor beschadiging
als het gevolg van slijtage.

- Onder verstelwerkzaamheden wordt verstaan alle herstel,
verstel of reparatiewerkzaamheden aan kleding of andere
materialen.

- De wederpartij dient Atelier de Meren voorafgaande aan de
opdracht op de hoogte te stellen van(verborgen) gebreken,
vlekken, kleurverschillen in de door de wederpartij
aangeleverde kleding en/of materialen.

- De kleding moet schoon (gewassen) worden aangeleverd

- Atelier de Meren staat in voor deugdelijkheid, evenals de
kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met in acht
name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

- Verder zal Atelier de Meren uw persoonlijke gegevens nooit
voor andere doeleinden gebruiken of doorspelen naar derden.